Главная » Файлы » ҰБТға Дайындық » Алгебра-математика пәнінен

Алгебрадан тест сұрақтары №2
22.06.2013, 22:04
МАТЕМАТИКА

1. Есептеңіз: (5,75-0,75) 0,01

A) 0,05

B) 0,02

C) 500

D) 0,5

E) 5

2. Есепте:

A) 9

B) 0

C) 18

D) 1,8

E) 1


3. Көбейткішке жікте: а(3+b)+b+3

A) (a+b)3

B) (3+b)(a–1)

C) (b+3)(a+1)

D) (b+3)a

E) (3+b)(1-a)

4. Екі айлақтың арасы 55,4 км. Кеме екі айлақтың арасын ағыспен 2 сағат жүрді. Ағыс жылдамдығы 2,8 км/сағ, кеменің өз жылдамдығын табыңыз.

A) 25 км/сағ

B) 29,1 км/сағ

C) 26,3 км/сағ

D) 30,5 км/сағ

E) 24,9 км/сағ

5. Квадраттың бір қабырғасы 12 см. Периметрін табыңыз.

A) 24см

B) 48см

C) 96см

D) 36см

E) 16см

6. ÐH=60° болатын EHFүшбұрышына сырттай сызылған шеңбердің радиусы -ке тең. EF қабырғасын табыңыз.

A) 3

B)

C)

D)

E)
7. Функцияның  анықталу облысын тап
8. Теңсіздіктің дұрыс аралық шешімін анықтаңыз: x(х + 5)(х - 2) £ 0

9. Аудандары 80 га және 120 га тең болатын екі участоктен барлығы 7200 ц астық жиналды. Бірінші участокта әрбір 3 га-да жиналған астықтың мөлшері екінші участокта2 га-да жиналған астық мөлшерінен 10 ц-ге артық деп алып, әр участоктің 1 га-нан қаншадан астық жиналғанын табыңыз.

A) 50 ц; 60 ц.

B) 30 ц; 40 ц.

C) 40 ц; 50 ц.

D) 35 ц; 45 ц.

E) 20 ц; 30 ц.
10. Теңдеуді шешіңіз: log4(х + 7) = log2(х + 1).

A) {2; 3}.

B) {-3}.

C) {2}.

D) {-2; -3}.

E) {-2}.
11. Конустың жасаушысы табан жазықтығына 30°бұрыш жасай көлбеген және 8 см-ге тең. Конустың осьтік қимасының ауданын табыңыз.

A) 4 см2.

B) 8 см2.

C) 16 см2.

D) 8 см2.

E) 12 см2.

13. M(7; -11) нүктесінен y=-2x+5 түзуге параллель өтетін түзудің теңдеуін табыңыз

A) y=-2x+4

B) y=-2x-1

C) y=-2x+2

D) y=-2x+3

E) y=-2x+1
14. f(x)= cosx +sinx-5cos5x функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрін тап:

A) x+cos5x+C

B) x+5cos5x+C

C) x+5sin5x+C

D) x-5cos5x+C

E) x-sin5x+C
18. Арифметикалық прогрессияның он үшінші мүшесін үшінші мүшесіне бөлсек, бөліндісі 3-ке тең, ал он сегізінші мүшесін жетінші мүшесіне бөлсек, толымсыз бөлінді 2, қалдық 8-ге тең. Прогрессияның бірінші мүшесін, айырмасын табыңыз.

A) а1 = 7, d = 3

B) а1 = 9, d = 5

C) а1 = 14, d = 6

D) а1 = 12, d = 4

E) а1 = 10, d = 2

20. Шеңбердің радиусы 5 см-ге тең. Центрлік бұрышы 45° болып келетін сегментің ауданын табу керек.

A)  см2.

B)  см2.

C) 5pсм2.

D)  см2.

E)  см2.
21. 60%-і 30-ға тең белгісіз санды табыңыз.

A) 18.

B) 150.

C) 100.

D) 200.

E) 50.
22. Кризистік нүктені табыңыз: g(x) = - x.

A) 0,25.

B) 0,5.

C) 0,2.

D) 1.

E) 2.

24. Теңсіздікті шешіңіз: log2(x2 + 2x) < 2 + lg10.

A) (-¥; -4) È (0; 2).

B) (-4; -2) È (0; 2).

C) (-¥; -4).

D) (2; +¥).

E) (-4; 2).
25. Үшбұрышты дұрыс пирамиданың биіктігімен бүйір жағының арасындағы бұрыш 30°-қа тең. Пирамидаға іштей сызылған шардың радиусы 1 см-ге тең болса, табан қабырғасының ұзындығын табыңыз.

A)  см.

B) 2 см.

C)  см.

D) 6 см.

E) 3 см.


27. sіn5x + sіnx + 2sіn2x = 1 теңдеуінің (-90°; 0°) аралығына тиісті түбірлерінің қосындысын табыңыз.

A) -70°.

B) -90°.

C) -15°.

D) -45°.

E) -115°.

30. Нүктеден өтетін екі көлбеудің ұзындықтары 10 см және 17 см. Осы көлбеудің проекциясын табыңыз, егер берілген нүкте жазықтықтан 8 см қашықтықта болса.

A)  см.

B) 2 см, 9 см.

C) 7 см, 18 см.

D) 6 см,  см.

E) 6 см, 15 см.

МАТЕМАТИКА

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ

 

 a1. Тең бүйірлі үшбұрыштың төбесіндегі бұрышы 500-қа тең болса,табан бұрыштары

неге тең ?

A) 600; 600

B) 700; 700

C) 1300; 1300

D) 550; 550

E) 650; 650
2. Теңдеуді шеш: 13–100х=0

A) 

B) 

C) 

D)

E) 13
3. Теңдеуді шеш: х4–16=0

A) х=4

B) х=2

C) х=-4; х=4

D) х=2; х=4

E) х=-2; х=2
4. Квадраттың диагоналы а-ға тең . Қабырғасы неге тең?

A) 

B) 

C) 

D) 

E)  
5. Егер тік төртбұрыштың қабырғаларының қатынасы 4:9 қатынасындай  болса,ал оның периметірі 52см болса,оның қабырғалары неге тең болады?

A) 8см; 18см

B) 9см; 16см

C) 4см; 36см

D) 3см; 48см

E) 12см; 12см
6. Егер log4х = d болса, онда log4 мәнін табыңыз.

A) 2,5d - 1,5.

B) 2,5 - 1,5d.

C) 1,8d + 1,25.

D) 2d + 1,5.

E) 1,5d - 2.
7. Дұрыс аралықты анықтаңыз:

A)

B)

C)

D)

E)
8. Егер sіnx + cosx = 1 болса, онда sіnx×cosxтабыңыз.

A) .

B) 0.

C) 1.

D) .

E) -1.9. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

A) (-¥; -2).

B) (-2; 3).

C) (-¥; 3].

D) [-2; 3].

E) [-2; +¥).10. Қандай сызық мына теңдеу арқылы берілген: х2 + у + 1 = 4(2у+х).

A) Эллипс.

B) Түзу.

C) Гипербола.

D) Парабола.

E) Шеңбер.
11. Функцияның туындысын табыңыз: у(х) = 5-х.

A) 5xln5.

B) 5-xln5.

C) -5-xln5.

D) ln5.

E) -5ln5.12. Конустың жасаушысы 13 см-ге, биіктігі 12 см-ге тең. Конустың бүйір бетінің ауданын табу керек.

A) 78pсм2.

B) 75pсм2.

C) 80pсм2.

D) 65pсм2.

E) 70pсм2.
13. Аэропортта 880 жолаушы ұшақ күтіп отыр. Олардың 35%-і еркектер. Әйелдер мен балалардың жалпы санының 75%-ін әйелдер құрайды. Аэропортта қанша әйел және қанша бала болғанын табыңыз?

A) 430 әйел, 140 бала.

B) 143 әйел, 429 бала.

C) 439 әйел, 133 бала.

D) 572 әйел, 123 бала.

E) 429 әйел, 143 бала.
14. f(x) =  функциясы туындысының x = 2 нүктесіндегі мәнін табыңыз.

A) 5.

B) 10.

C) -5.

D) -15.

E) 15.15. Теңсіздікті шешіңіз: log0,2 | x | < 0.

A) | x | > 1.

B) x < 1.

C) x > -1.

D) x > 1.

E) | x | < 1.16. Функцияның анықталу облысын табыңыз: y = .

A) (-¥; ¥).

B) (-¥; 5).

C) (0; 5).

D) (5; ¥).

E) (0; ¥).17. Гаражда 54 жүргізуші бар. Егер әр күні гараждағы 60 автомашинаның

25%-і өз ақауларын жөндеу үшін жұмысқа шықпай қалса, онда бір айда (30 күн) әр жүргізушінің неше бос күні болады?

A) 3 күн.

B) 5 күн.

C) 6 күн.       

D) 2 күн.

E) 4 күн.18. Өрнекті ықшамдаңыз: .

A) tga.

B) -tg4a.

C) -ctga.

D) tg4a.

E) -tg3a.19. АВС үшбұрыштың А төбесі және ВД медианасының ортасы арқылы өтетін түзудің ВС қабырғасын қандай қатынаста бөлетіндігін анықтаңыз.

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .20. Теңдеуді шешіңіз:

A) 5; 3.

B) -5; 3.

C) -5; -3.

D) 2; 1.

E) -3; 5.21. Арифметикалық прогрессияның а1 = -0,8; d = 3 тең. х - тің қандай мәнінде

3x- 5 саны осы прогрессияның төртінші мүшесін анықтайды?

A) 8,4.

B) 4,4.

C) 5,8.

D) 6,4.

E) 5,4.
22. 5-ке бөлгенде 3 қалдық қалатын сандардың формуласын жазыңыз:

A) 3n+5.

B) 5.

C) 3n-5n.

D) 5n+3.

E) 3.23. Үшбұрышты дұрыс пирамиданың биіктігі 2 см-ге тең, бүйір жағы табан жазықтығымен 60°бұрыш жасайды. Пирамиданың көлемін табыңыз.

A) 36 см3.

B) 18 см3.

C) 42 см3.

D) 24 см3.

E) 27 см3.
24. (a - 1)(a - 2) + (a - 3)(a - 4) өрнегінің а = 0,2 болғандағы сан мәнін табыңыз.

A) 0.

B) -12,08.

C) 1,208.

D) 12,08.

E) -120,8
25. cos42x + 6cos22x =  теңдеуінің [0°; 90°] аралығына тиісті түбірлерінің қосындысын табыңыз.

A) 90°.

B) 150°.

C) 180°.

D) 135°.

E) 30°.26. Теңдеуді шешіңіз: .

A) {7,4; 8}.

B) {8,1; 16}.

C) {5,4; 12}.

D) {9,2; 14}.

E) {5; 6,3}.27. а-ның қандай мәндерінде y=3lnx+ax-2 функциясының кризистік нүктелері болмайтынын табыңыз.

A) (-∞; 0]

B) (-∞; 0)

C) [0; +∞)

D) 0

E) (0; +∞)28. Радиусы 3 см болып келетін шеңберге іштей сызылған дұрыс сегізбұрыштың ауданын табу керек.

A) 36 см2.

B) 18 см2.

C) 36 см2.

D) 54 см2.

E) 18 см2.
29. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (2; 3).

B) (3; 4).

C) (-2; -3).

D) (4; 5).

E) (1; 2).30. Мына сызықтармен шектелген фигураның ауданын тап: y=, y=0, x=0,

x=2.

A) (-1)

B) 12

C)

D) -12

E) e

МАТЕМАТИКА

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30 
Категория: Алгебра-математика пәнінен | Добавил: Жадыра | Теги: тест, алгебра
Просмотров: 2205 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar