Главная » Файлы » Рефераттар » Информатика

Flash MX ортасында анимация жасау
[ Скачать с сервера (255.0Kb) ] 30.08.2014, 19:31

Кіріспе    3
1  Flash MX-те  ж мыс жасау м мкіндігі    6
1.1  Графика    7
1.2  Анимация    9
1.3  Дыбыс    11
1.4  Flash филімдерін  олдану т рлері    12
1.5   Тор бетін   ру    13
1.6  Flash филімін   руда ы реттілік    14
1.7  Редактрлеуді    рал-саймандар панелі    16
1.8  Ж мыс облысы    17
1.9  Web-сайттар  шін анимация   ру    17
1.10  Кадрлы  анимация    21
1.11  Flash MX-тe фильмдерді жариялау    22
1.12  М тінді   ру ж не   деу    23
2.   Допты   ырдан ой а т сінуін бейнелеу    24
 орытынды    26
 олданыл ан  дебиеттер к зі    29
 осымша    30

 

Кіріспе
    Мені  курсты  ж мысымны  та ырыбы Flash редакторында анимация   ру. Б л та ырып негізінде мен допты   ырдан ой а т суін бейнеледім.  рине б л ж мыс іске аспас еді, егер ма ан Flash редакторы к мектеспесе. Курсты  ж мысты  1-б лімінде Flash редакторы туралы   гімелеп шы тым. Екінші б лімінде  зімні  жаса ан анимацияма то талып  ттім.
Flash техналогиясыны  негізгі векторлы  графикалы  форматынан Shockwave Flash (SWF)   рылды. Біра  б л е  ал аш векторлы  формат емес,  SWF   рушылары ойда ыдай тап ан графиканы  бейнелеу м мкіндігі арасында ы  йлесімді, онымен ж мыс жасайтын инструментальді   ралдар ж не  орытындысында Web – пара тарыны   осылуыны  механизмі. SWF  осымшасыны  арты шылы ы оны  же іл тасымалдауында, я ни б л формат  рт рлі аппаратты  – программалы  платформада  олданылады (сонымен  атар, ОЖ – сі Mac OS Macintosh компьютерлер ж не Windows ОЖ – мен жабды тал ан IBM компьютерлері). Та ы бір SWF – ты  ерекшелігі:   рыл ан негізгі бейнелер тек анимацияланып  ана  оймай, сонымен  атар олар  осымша интербелсенді элементтер мен аудио   рыл ыларды  болуына м мкіндік ту ызады. Интербелсенді мультимедиялы   осымшаларды  тасымалдауы мен   ру м мкіндігіні  к рт  суі танымал SWF форматыны  Web – дизайнерлерді  ортасында орындалады. Сонды тан б л форматты  пайда болуы Macromedia фирмасында Plug_In компонентіні   оса салын ан 2 негізгі желі браузері  шін   рыл ан: Internet Explorer ж не Nestcape Communicator. SWF форматыны  тарауына Б кіл лемдік компьютерлік желі к п  серін тигізді.
    SWF форматыны  танымал болуыны  та ы бір себебі,  Macromedia фирмасы б л форматты  же іл ж не о ай   рал – саймандармен  олданылуы.
    Мультимедиялы  презинтациялар   ру  шін -  Macromedia Director Shockwave Studio, ал графикалы  бейнелерді салу  шін - Macromedia Freehand, Macromedia Fireworks,интербелсенді о ытушы курстарын   ру  шін – Macromedia Authorwave, Macromedia Course Builder. Сонды тан да Web-публикациясыны  ішінде е  танымал,  рі же іл  олдануына ы  айлы болып келетін - Macromedia Flash болып табылады. Macromedia Flash Web – пара тарын толы    ру а ж не  рбір сайтты  анимациясымен безендірілуіне м мкіндік береді. SWF форматыны  к мегімен, оны  детте Flash деп атап кетті.
Flash техналогиясыны    рамына мыналар кіреді:
векторлы  графика;
анимацияларды  олдау;
интерфейсті  интербелсенді элементтерін   ру м мкіндігі;
 рт рлі графикалы  форматтарды  олдау (сонымен  атар растрлы графикалы да);
Flash фильмдерді HTMLформатына  осу;
Flash фильмдерін Web- браузерде к ру м мкіндігі;
 рт рлі визуальді саймандарды  болуы. 
Flash технологиясы Shockwave Flash (SWF) форматында  олданылатын векторлы  графика а негізделген. SWF   рушылары, графиканы  тамаша м мкіндіктерімен, олармен ж мыс жасайтын   рал жабды тарды, (шы  ан н тижені WEB-бетке  оса алатын механизмді тиімді пайдалана отырып,  йлесімді  нім таба алды. SWF-ты  та ы бір  тып т р аны, б л форматты кез келген платформада  олдану а болады. (я ни, MacOS операциялы  ж йесімен бас арылатын Macintosh компьютерлері мен Windows ОЖ бар IBM компьютерлері). SWF–да   рыл ан бейнелерге анимация  ана  олданып  оймай оларды интерактивті элементтермен ж не дыбыспен де  рлеуге болады.
Осындай  осымша  асиеттеріні  ар асында SWF форматы тор  рлеушілеріні  ризашылы ына ие болып,  олданыс а кіріп кетті. Macromedia отбасында д ниеге келгеннен а , б л формат а Internet Explorer ж не Netscape Communicator тор броузерлеріне арнал ан компоненттері (Plug-In) жасалды. Ал б л, SWF-ты  б кіл лемдік торда одан  рі атышулы болуына септігін тигізді. Н тижесінде б л броузер   рушылары SWF-ті  олдайтын компонентті  з  німдеріні  ядросына  осып  оятынын жария етті. Б л бастаманы ба дарламалармен  амтамасыз ететін та ы да бас а  ндірістер  олдап  кетті (мысал а, Adobe фирмасы).

 


1  Flash MX-те  ж мыс жасау м мкіндігі
Macromedia фирмасы SWF форматын  олайлы   ралдармен,  арапайымдылы пен жабды та анды тан, аталмыш формат  зіні  табынушыларына бай. Негізінде, б лай жабды тал ан   ралдар жетерлік. 
Оларды   айсыбірі мультимедиялы  презентация жасау а ба ытталса (Macromedia Director Shockwave Studio), келесі бірісі графикалы  бейнелерді дайындау а ба ытал ан (Macromedia FreeHand и Macromedia Fireworks), ал  шіншілерімен интерактивті о у курсын дайындау а болады. (Macromedia Authorware ж не Macromedia CourseBuilder). Дегенмен тор беттерін   рушыларды  арасында Macromedia Flash к п  олданылады,  йткені тек осы  нім  ана, тор бетін ая ына дейін  рлей алады. Ал жа сы  рленген бет  рине к пшілікті  к  ілінен шы ады. Интернет пайдаланушыларды  жа сы к ретіндігінен болар, б л  німді жай  ана Flash деп атайды. Сонымен Flash технологиясыны    рамына не кіреді соны к рейік: 
Векторлы  графика; 
Анимацияны  бірнеше т рін  олдайды; 
Интерфейске интерактивті элементтер жасау а болады; 
Импорттал ан графикалы  форматтарды  олдайды (оны  ішінде растрлы ) ; 
FLASH фильмдерін HTML форматына  ана емес, интернетте  олданылатын кез келген формат а к шіруге болады; 
Платформалы  т уелсіздік; 
FLASH фильмдерді автономды  т рде де, тор броузерінде де к руге болады; 
С з етілген FLASH   рамын жеке-жеке тал ылап  телік. 
1.1  Графика
 азіргі кезде тор беттерін  рлеуге к бінесе растрлы  графика  олданылады. Олар а GIF (Graphics Interchange Format, а парат алмасу а арнал ан графикалы  формат), JPEG (Join Photographic Experts Group – Біріккен бейне эксперттеріні  тобы) ж не PNG (Portable Network Graphics – Жылжымалы графикалы  формат) жатады.
Растрлы  графика н ктелер жиынты ы (пиксель – pixel) ар ылы сипатталады. Б л н ктелер бір бірімен байланыста болма анды тан, оларды   р айсысыны  т сі мен координатын аны тау керек. Жай  ана мысал, екі-а  т сті (а   ара) бейнені сипатта ан кезде,  р пиксельді  т сін беру  шін екілік санау ж йесін пайдаланады: 0 –  ара, 1 – а .. Ал, 256 т сті бейнені сипатта ан кезде енді  р пиксельге 8-дік санау ж йесін  олданады (256=28). Суретті  сапасы жа сы болу  шін,  р пиксель  шін 24 разряд а дейін  олданылады

Категория: Информатика | Добавил: Злой_Админ)) | Теги: MX, ортасында, жасау, анимация, flash
Просмотров: 849 | Загрузок: 244 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar